Główna > Bez kategorii > W pierwszym kwartale 2014 roku zysk netto Grupy Banku BGŻ wyniósł 44,6mln zł, co oznacz…

W pierwszym kwartale 2014 roku zysk netto Grupy Banku BGŻ wyniósł 44,6mln zł, co oznacz…

3 marca 2015 Komentowanie nie jest możliwe

W pierwszym kwartale 2014 roku zysk netto Grupy Banku BGŻ wyniósł 44,6mln zł, co oznacza wzrost o 51% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.

 

Główny wpływ na wynik miały wyższe dochody z podstawowejdziałalności bankowej oraz niższe koszty. – Mamy za sobą bardzo intensywny pierwszy kwartał. Ożywieniegospodarcze oraz bardziej stabilne stopy procentowe przełożyły się nawynik finansowy naszego banku. Osiągnęliśmy bardzo dobre rezultatyzarówno w zakresie przyrostu liczby klientów, jak i wzrostupodstawowych wolumenów biznesowych. Przychody ogółem Banku wzrosły o11%.

 

Bardzo dobrze rozwijaliśmy naszą działalność kredytową wobszarach strategicznych – w sektorze rolno-spożywczym wzrost wyniósł7%, a w detalu 6,5% – powiedział Józef Wancer, prezes Zarządu BankuBGŻ. Dodał, że Bank przygotowuje się do przeprowadzenia fuzji zRabobank Polska. – Prowadzimy intensywne prace w tym zakresie, tak abyzgodnie ze zobowiązaniem naszego głównego akcjonariusza Rabobanku,fuzja prawna zakończyła się jeszcze w pierwszym półroczu 2014 roku –powiedział Józef Wancer. Poprawa wyniku z odsetek, opłat i prowizji Bank zanotował poprawę wyniku z tytułu odsetek o 29,2 mln zł tj. 12,1%r/r, dzięki niższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniegokosztom z tytułu odsetek oraz utrzymaniu wielkości i strukturyportfela kredytowego na stabilnym poziomie.

 

Jednocześnie nastąpił wzrost o 5,6 mln zł tj. 8,3% r/r wyniku z opłati prowizji dzięki wyższym przychodom z tytułu obsługi rachunków,operacji brokerskich, kredytów i pożyczek oraz kart płatniczych. Poprawie wyników z podstawowej działalności bankowej towarzyszyłspadek kosztów administracyjnych o 6,4 mln zł tj. 2,8% r/r, głównie dzięki niższym kosztom usług obcych oraz wydatków marketingowych. Byłto dalszy efekt działań restrukturyzacyjnych podjętych przed rokiem. Wyższe rezerwy i współczynnik wypłacalności Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w I kwartalewyniosły 57,8 mln zł i były o 25 mln zł wyższe wobec tego samegookresu w ubiegłym roku. Skala zmiany wynika z niskiej bazy będącejefektem rozwiązanych rezerw w analogicznym okresie 2013 roku. Wporównaniu do IV kwartału 2013 roku odpisy na rezerwy zmalały wminionym kwartale o 42% i z poziomem 0,88% portfela, nie odbiegały oddługoterminowych średnich.  

 

Współczynnik wypłacalności Banku BGŻ wyniósł 13,0% na koniec Ikwartału br., wobec 12% rok wcześniej. Był to głównie efekt długupodporządkowanego udzielonego przez Rabobank i zatwierdzonego przezKNF w sierpniu 2013 roku jako kapitał Tier 2. Kredyty gotówkowe górą Według stanu na koniec marca 2014 roku kredyty i pożyczki bruttoudzielone wszystkim klientom osiągnęły poziom 27 mld 728 mln zł(wzrost o 1,5% r/r. Największy wpływ na zmianę miał wzrost kredytów ipożyczek dla gospodarstw domowych, w tym kredytów gotówkowych, którychprzyrost wolumenu wyniósł 35% r/r. Ogółem w segmencie detalicznymkredyty wzrosły o 6,5%.   Bank kontynuuje realizacje strategii z obszaru Agro.

 

Dzięki podejmowanym działaniom Bank osiągnął wysoką, blisko 7%, dynamikęwzrostu w portfelu kredytów dla sektora rolno-spożywczego. Dotyczyłoto zarówno kredytów w rachunku bieżącym, w tym Agro Ekspres, jak i wrachunku kredytowym, gdzie główną rolę odgrywają kredytypreferencyjne. Na dynamikę wzrostu portfela ogółem złożył się także niższy poziomfinansowania przedsiębiorstw. Na koniec marca 2014 roku udział należności, które utraciły wartość, wportfelu brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniósł 7,9 %wobec 7,6% w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Źródło: Bank BGŻ

Kredyt bez zaświadczeń

Tagi: , , ,

Komentowanie wyłączone